Achtergronden

Ochtendspits is een door MCC Klik in Zwolle in 2015 geïntroduceerd idee. Het is een antwoord op de gesignaleerde behoefte kennis die eerder gepresenteerd is nogmaals in herinnering te roepen. Door herhaling beklijft kennis immers beter.

Het is momenteel gericht op de huisarts. Deze krijgt 's morgens een mail met een korte medische vraag en een aantal antwoordmogelijkheden. Na bevestiging van een antwoordkeuze wordt het goede antwoord weergegeven met een korte toelichting en de regionale en/of landelijke referentie (bv de cursus waar de vraag behandeld is, en indien van toepassing een werkafspraak en/of standaard). 

Vraag en antwoord moeten voor de huisarts binnen een minuut af te handelen zijn. Er worden wel bij het antwoord links aangeboden naar de achtergrondliteratuur, zodat die makkelijk opgezocht kan worden als daar behoefte aan is - waarbij naar eigen keus het minuutje wordt overschreden. 

Afhankelijk van het aanbod van vragen kan bijvoorbeeld tweemaal per week een vraag aangeboden worden. 

Een belangrijk kenmerk van het systeem is dat de vragen regionaal gemaakt kunnen worden en dus op regionale (WDH)cursussen terug kunnen slaan. 

Het systeem is zodanig ontwikkeld dat alle MCC's het aan kunnen schaffen en in hun regio kunnen gebruiken. Zij kunnen dan via een eigen redactie de vragen voor hun regio invoeren.

Regionale vragen zullen soms tevens een landelijke referentie kennen, en daarmee ook voor andere MCC's interessant zijn om te gebruiken. Dat kan, de regio kan dan aangeven dat de vraag geschikt is voor landelijk gebruik. 
In dat geval zal een centrale redactie (gevestigd in Zwolle, MCC Klik) de vraag beoordelen. Bij goedkeuring komt de vraag in de landelijke database, beschikbaar voor alle deelnemende MCC's. 
Bij afkeuring of commentaar gaat de vraag terug naar de auteur. Die kan, na eventuele aanpassing, de vraag opnieuw aanbieden, of kan afzien van de landelijke status. Hij is dan wel beschikbaar voor regionaal gebruik bij het betreffende MCC. 

Er is accreditering bij de KNMG aangevraagd, maar deze is afgewezen. Er is over de reden van afwijzing gediscussieerd, maar dat heeft vooralsnog niet tot een ander inzicht van de accrediteurs geleid. 

Ter aanvullende informatie:

MCC = Medisch Coördinerend Centrum. Deze centra bestaan rond verschillende ziekenhuizen en hebben als doel de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te stroomlijnen, verbeteren, handhaven. Een onderdeel hiervan is vaak de ontwikkeling van werkafspraken tussen eerste en tweede lijn. 

FMCC = Federatie Medisch Coördinerende Centra. De MCC's zijn allemaal 'bottom-up' ontstaan en hebben vervolgens onderling een samenwerking gezocht via deze opgerichte federatie. De FMCC komt 2-3 maal per jaar bijeen ter inspiratie van elkaar en om samen initiatieven te ontwikkelen, zoals deze Ochtendspits. Zie http://www.fmcc.nl.

Verzamelsite = via de FMCC wordt deze site onderhouden. Er staan alle regionale werkafspraken op verzameld, zodat bij de ontwikkeling van een nieuwe werkafspraak gebruik gemaakt kan worden van wat er al elders is ontwikkeld. De site is openbaar toegankelijk. Zie www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl.

MDL Solutions heeft voor 13 MCC's een systeem gerealiseerd waarin transmurale werkafspraken aangemaakt en via apps geraadpleegd kunnen worden. De door de MCC's aangemaakte en onderhouden werkafspraken worden ook automatisch gesynchroniseerd met de informatie in de Verzamelsite, welke ook door MDL Solutions is gerealiseerd. Meer informatie over deze systemen kunt u hier vinden.